Algemene voorwaarden

Introductie

We moeten toegeven, we zijn geen fan van “legalees” omdat we geloven dat correct en fair gedrag de toetssteen zou moeten zijn om te bepalen wat kan en wat niet kan. Toegegeven, we weten dat mensen verschillende perspectieven op die zaken hebben, vandaar dit document om het nodige te verduidelijken.

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de Happonomy site en afgeleide online entiteiten zoals apps. Door de website of applicatie te gebruiken, gaat u akkoord – zonder enig voorbehoud – met deze algemene voorwaarden.

Als u met één van de elementen niet akkoord gaat, gelieve onze site of applicatie niet te gebruiken.

Intellectuele Eigendom

Tenzij dit anders staat aangegeven, is Happonomy eigenaar van het intellectuele eigendom van deze website en de materialen op de website. Alle intellectuele eigendom is met andere woorden voorbehouden aan Happonomy. Dit gezegd zijnde, geven we een open licentie om de inhoud die gecreëerd is te gebruiken onder volgende voorwaarden:

Eerst en vooral moet een onderscheid gemaakt worden tussen artikelen en creative items (foto’s video, audio…). Er is een regel en een uitzondering op de regel voor elk van deze categorieën.

  1. Geschreven artikelen

De regel: u mag artikelen of delen van artikelen van de website halen, downloaden en hergebruiken voor persoonlijk gebruik of voor educatieve doeleinden. Commercieel reprinten (dit is herprinten door bedrijven of door non-profits die geld vragen voor deze inhoud), is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vanuit Happonomy.

De uitzondering: als de auteur van een artikel beslist om van deze regel af te wijken – vaak door de regels strikter te maken – wordt dit aangegeven onderaan het artikel.

  1. Creative items

De regel: We werken onder een creative commons licentie die u toelaat om materialen te sharen, kopiëren en herverdelen.

U kunt de materialen ook remixen, herwerken of verder uitwerken. U mag het materiaal niet voor commerciële doeleinden gebruiken, tenzij hiervoor een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming is.

Als u het materiaal aanpast, moet u uw werk onder dezelfde voorwaarden uitgeven. U moet ook geschikte ‘credit’ geven aan de oorspronkelijke uitvoerder en aangeven dat er wijzigingen gebeurd zijn. U moet dit doen op een gepaste manier en op geen enkele manier laten uitschijnen dat de oorspronkelijke uitvoerder u, of uw gebruik, onderschrijft.

We plaatsen één beperking bij de absolute vrijheid om materiaal te herwerken. De herwerkingen dienen respectvol te zijn voor andere mensen en verder bouwen op een ‘positief wereldbeeld’. Als we items beledigend vinden, behouden we ons het recht voor om materialen te verwijderen. Het is hierbij niet de bedoeling om censuur te plegen, wél willen we zeker zijn dat de kern van Happonomy duidelijk en zuiver blijft.

Meer details nodig?

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

De uitzondering: Als een andere licentie dan diegene hierboven van toepassing is, wordt dit vermeld naast het specifieke item.

Privacy

We weten dat privacy heel veel betekent voor één persoon en heel weinig voor iemand anders. Daarom streven we naar een maximaal aantal controle-mogelijkheden zodat u zelf kunt bepalen hoe we uw gegevens wel of niet kunnen inzetten. Onze bedoeling is om u maximaal te ondersteunen in de invulling van de noden in uw leven. Daarom ook, moeten wij u leren kennen als we ons werk goed willen doen. We zijn een non-profit en we hebben geen behoefte om geld te verdienen aan uw data, integendeel.

Het is met andere woorden aan u om te bepalen hoeveel u ons vertrouwt. We weten dat vertrouwen opbouwen tijd vraagt en snel verloren gaat. We kunnen u enkel beloven dat we ons uiterste best zullen doen om het niet te beschadigen. We hopen van u hetzelfde.

U kunt op ons rekenen om:

– Uw data niet te verkopen of te verhuren.

– Uw data niet te delen zonder uw expliciete toestemming.

– Uw gegevens te beschermen naar bestvermogen van onze technische kennis.

– Uw gegevens permanent te verwijderen indien gevraagd (e-mail ons op hello@happonomy.org) Geen verborgen opslagmomenten, geen moeilijke procedures.

– Uw gegevens enkel te verrijken indien het direct nuttig is om de kwaliteit van de dienst die we aan u kunnen bieden te verhogen. Die dienstverlening moet terugkoppelen aan de dimensies van levenskwaliteit die u in het Happonomy model terugvindt.

– Om u te informeren over eventuele vragen (e-mailen kan naar hello@happonomy.org)

Acceptabel gebruik

Dit zou duidelijk moeten zijn…

U mag de Happonomy website of applicatie(s) niet gebruiken op een manier die (mogelijk) schade berokkent aan de site of applicatie, de bereikbaarheid in het gedrang brengt of veiligheid ervan negatief impacteert. Dat u de website, applicatie en andere items niet gebruikt op een manier die onwettelijk, frauduleus of schadelijk is, spreekt vanzelf.

U kunt de website zelf niet kopiëren, versturen, of materialen distribueren via de site of applicatie die gezien worden als spyware, virussen, Trojaanse wormen, keylogger, rootkit of enige andere software die niet koosjer is.

U kunt geen systematische of automatische datacollectie activiteiten uitvoeren (inclusief scraping, data mining, data extractie en harvesting), zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Toegangsbeperkingen

Toegang tot bepaalde onderdelen van de site is beperkt. Happonomy reserveert het recht om delen van de site of de volledige site te beperken, op eigen beslissing.

Happonomy mag uw user ID and paswoord verwijderen, zonder toestemming of uitleg van andere partijen, uzelf inclusief. Mocht dit voorvallen, streven we ernaar achteraf de context hierrond te verduidelijken.

Het indienen van eigen inhoud

In deze algemene voorwaarden betekent ‘gebruikersinhoud’ materialen, (inclusief zonder limitatief te zijn, tekst, afbeeldingen, audiofiles, video).

U geeft Happonomy een wereldwijde, definitieve, niet-exclusieve royalty vrije licentie om het materiaal te gebruiken, aan te passen, publiceren, vertalen en verspreiden, in bestaande of nieuwe media. U geeft Happonomy ook het recht om deze rechten te sublicentiëren en om eventuele inbreuken juridisch te vervolgen.

Uw gebruikersinhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen rechten van derde partijen schaden en mag geen oorzaak zijn voor enige juridische actie tegen uzelf, Happonomy of een andere partij. U mag geen gebruikersinhoud indienen die vandaag of in het verleden enige klacht of juridische vervolging met zich mee heeft gebracht.

Happonomy behoudt het recht om alle gebruikersinhoud te editen, niet te publiceren of te verwijderen.

Geen “garantie”

De website is beschikbaar gesteld “as is” zonder enige garanties, impliciet of expliciet. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van de toepassing van deze clausule, geeft Happonomy geen garantie dat:

  • Deze website of gerelateerde apps op elk moment beschikbaar zijn.
  • De informatie op deze website 100% accuraat, compleet of waar is. Dit gezegd zijnde, doen we ons uiterste best om een niet vooringenomen perspectief te bewaken, maar door de aard van de thema’s op de site, kunnen we geen garanties bieden op 100% accuraatheid.
  • Niets op deze website moet begrepen worden als advies in wat voor vorm dan ook. Als u advies nodig hebt in het kader van juridische, financiële of medische aangelegenheden, doe uzelf een plezier en consulteer een geschikte professional hiervoor.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Happonomy is niet aansprakelijk (ongeacht contractueel of algemeen aansprakelijk) met betrekking tot de inhoud, gebruik of andere vorm van inzetten van deze website:

  • voor enige indirecte, gevolg- of speciale schade.
  • voor zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, winst of toekomstige spaargelden, verlies van contracten of zakelijke relaties, impact op reputatie of goodwill, of schade veroorzaakt door datacorruptie of -verlies.

Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook als Happonomy uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van het mogelijke verlies.

Uitzondering

Niets uit deze algemene voorwaarden zal de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsregels buiten spel zetten. Wij spelen volgens de regels.

Redelijkheid

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze beperkingen en vindt u deze beperkingen redelijk. Als u dat niet vindt, gelieve dan de site of andere apps niet te gebruiken.

Andere partijen

U accepteert dat Happonomy, als een entiteit met beperkte aansprakelijkheid, een belang heeft bij het beperken van de aansprakelijkheid van haar medewerkers, bestuurders. U gaat ermee akkoord geen claim in te zetten tegen de medewerkers, bestuurders van Happonomy met betrekking tot enige schade gerelateerd aan de website of apps. U gaat akkoord met de beperkingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden en dat die betrekking hebben op de aansprakelijkheid van de medewerkers, bestuurders van Happonomy, agenten, partners en sub-contractors.

Niet geldige clausules

Mocht een clausule uit deze algemene voorwaarden niet afdwingbaar zijn, of geldig onder het geldend recht, dan zal dit de afdwingbaarheid en geldigheid van de andere clausules uit deze algemene voorwaarden niet aantasten.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Happonomy te vrijwaren van enige schade, kosten, verliezen en aansprakelijkheidsclaims (zonder enige beperking ook de juridische kosten die gemaakt moeten worden en eventuele bedragen die moeten betaald worden om een claim te settelen) die voortvloeien door enige inbreuk door u, op een onderdeel van deze algemene voorwaarden.

Inbreuken op deze algemene voorwaarden

Zonder afbreuk te doen aan de rechten toegekend aan Happonomy, als u een inbreuk pleegt op deze algemene voorwaarden, weet u dat Happonomy het recht heeft om gepaste actie te ondernemen om deze inbreuk af te handelen, inclusief opschorting van uw account, computers blokkeren die uw IP adres gebruiken, uw ISP contacteren en juridische stappen om deze inbreuk te vervolgen.

Aanpassing

Happonomy mag deze algemene voorwaarden aanpassen. Gereviseerde algemene voorwaarden, zullen van toepassing zijn vanaf de datum van publicatie van deze gereviseerde voorwaarden op de website. Gelieve een regelmatige check te doen, we informeren u ook als er nieuwe voorwaarden in gebruik zijn.

Overeenkomst

Deze algemene voorwaarden, gecombineerd met eventuele meer specifieke voorwaarden vormen de basis voor het gebruik van website en applicatie en vervangen voorafgaandelijke afspraken of overeenkomsten.

Recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd op basis van Belgisch recht, en enige claims worden onder Belgisch Recht afgehandeld, dit in het gerechtelijk arrondissement van Leuven.

Happonomy is geregistreerd in Leuven België, met registratienummer BE842.641.077 in de Sluisstraat 79, 3000 Leuven

U kunt Happonomy contacteren via email via hello@happonomy.org

Een laatste bedenking

All het bovenstaande kan samengevat worden: blijf positief, respectvol en eerlijk. U kunt hetzelfde van ons verwachten. Per slot van rekening, wat is de zin van Happonomy als we dàt zelfs niet gedaan krijgen.